ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ครู คศ.3

นางสาววารุณี พงษากลาง
ครู คศ.3

นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ครู คศ.3

นางณัฐพร สายทอง
ครู คศ.2

นางศุภพิศ พานคำ
ครู คศ.1

นายระวี ดีแป้น
ครู คศ.1