ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมพร ผมไผ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพรัตน์ ศรีจักร
ครู คศ.3

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ครู คศ.3

นายดนัย เฉิดฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์
ครู คศ.1