ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราพร ธีระสาร
ครู คศ.3

นางกัลยา ทุ่งลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมฤดี สิมงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4