ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
390 ม.4 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ 32202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5