ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Social Network

เว็บไซต์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม : http://www.paksuaipit.ac.th/ 

เว็บเพจโรงเรียนปากสวยพิทยาคม :  https://www.facebook.com/paksuaipit/