ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม : http://www.paksuaipit.ac.th/ 
เว็บเพจโรงเรียนปากสวยพิทยาคม :  https://www.facebook.com/paksuaipit/