ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ