ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายนนี้โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนจะจัดกิจกรรม "ร้อยบุบผา บูชาพระคุณครู"   โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป 
ณ หอประชุมโรงเรียน กลุ่มงานงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม